AlertSF Advisory: Health Order Extended to May 3
#1
Advisory: Health Order Extended to May 3ALERTSF: Health order to stay home extended to 5/3. This legal order is to slow COVID-19 virus spread & save lives. Learn more: sf.gov or call 311. La orden de salud pública de permanecer en casa se extendió hasta el 5/3. Esta es una orden legal para evitar el contagio del virus COVID-19 y salvar vidas. Obtenga más información en sf.gov. 留守家中的公共衛生令已經延長至五月三日. 本指令目的在於減緩新型冠狀病毒的傳播及拯救生命: 獲取更多資訊: sf.gov或撥打3-1-1. Pinahaba ang health order para manatili sa bahay hanggang 5/3. Ito ay isang ligal na utos upang mabawasan ang pagkalat ng COVID-19 virus, at para magligtas ng mga buhay.Bisitahin ang  sf.gov o tumawag sa 311.
Reply


Messages In This Thread
AlertSF Advisory: Health Order Extended to May 3 - by MarkScardina - 03-31-2020, 06:33 PM

Forum Jump: